ศิลปะพื้นฐาน
(ศ 21101(ทัศนศิล)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

ครู: กษมาภรณ์ จันทะคัด


ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ประเภท  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ คุณค่า

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  ของงานทัศนศิลป์  ทัศนธาตุ  องค์ประกอบของทัศนธาตุ  ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของทัศนธาตุ  หลักสำคัญในการออกแบบงานทัศนศิลป์  แนวทางพื้นฐานในการวาดภาพระบายสี หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ