<< ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)ปีการศึกษา 2558
<< ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
<<
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted) เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
<< ประกาศผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted) เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2558
<< ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2558
(
<< Kamalasai School Announcement Of  a Foreign Language Teacher Vacancy
 
              


TAYC2014