<<;ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (e-bidding)
<<
;รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2558 \\
<<;วารสารโรงเรียนกมลาไสยประจำปีการศึกษา 2558
<<;แบบประเมินผลการจัดการแข่งขัน