>> ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ปีการศึกษา 2557
>> ประกาศนักเรียน ม.3, ม.6 รับประกาศนียบัตรและ ปพ.1 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมนิลปัทม์
>>
ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น และรับ ปพ.6 กับคุณครูที่ปรึกษา 31 มีนาคม 2557
>> k
amalasai School Announcement Of  a Foreign Language Teacher Vacancy
 
              


TAYC2014